Hướng dẫn sử dụng 1hPing

1hPing December 10, 2023

Gửi Link

Khi gửi bất kì 1 chiến dịch nào, nếu bạn không đặt tên chiến dịch thì tool sẽ tự động tạo.

Đối với việc gửi link qua Tệp links Upload .xls, .xlsx, .txt, bạn phải để toàn bộ link ở cột đầu tiên, mỗi link 1 hàng, ví dụ như A1.

Nhập số ngày để gửi toàn bộ link trong chiến dịch có nghĩa là bạn muốn gửi số link này trong bao nhiêu ngày . Ví dụ nhập 1 thì sẽ gửi hết toàn bộ, còn 2 thì nó chia đôi ra và gửi trong 2 ngày. Tương tự nếu nhập 15 thì nó sẽ gửi trong 15 ngày, mỗi ngày 1 ít cho tới khi hết link trong chiến dịch.

Lưu ý : Số ngày mặc định là 1.

Trạng thái chiến dịch và thời hạn lưu trữ

Các chiến dịch khi gửi khi sẽ có 2 trạng thái DoneInProgress 0%.

This image has an empty alt attribute; its file name is Huong-dan-su_1_Q2PU_C2pW.png

Trạng thái Done : Chiến dịch đã xử lý xong.

Trạng thái InProgress 0% : Chiến dịch đang xử lý, sau khi xử lý xong sẽ chuyển về Done.

Hạn lưu trữ : Mỗi chiến dịch sau khi xử lý xong sẽ có thời hạn lưu trữ là 30 ngày ( Tính từ thời điểm xử lý xong ), sau đó chúng sẽ tự động bị xoá đi.

Share